CEO-SOFTWARE (ซีอีโอ ซอฟต์แวร์) : ซอฟต์แวร์ไทย เพื่อบริหารธุรกิจและองค์กรไทย โปรแกรม,ซอฟต์แวร์,ระบบองค์ความรู้ ,คลังความรู้,ระบบทรัพยากรบุคคล ,ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ,ระบบจัดเก็บภาษี ,ระบบบริหารจัดการงานวิจัย , ระบบหนังสือเวียน,ระบบจองห้องประชุม,ระบบร้องเรียนร้องทุกข์ ,ระบบทำเนียบส่วนราชการ ,โปรแกรมบริหารการขาย,โปรแกรมขายหน้าร้าน,โปรแกรมขายหน้าร้านแฟชั่น,โปรแกรมร้านอาหาร,โปรแกรมออกใบเสนอราคา,โปรแกรมส่ง SMS ,โปรแกรมองค์ความรู้ ,โปรแกรมคลังความรู้,โปรแกรมทรัพยากรบุคคล ,เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
  CEO-SOFTWARE (ซีอีโอ ซอฟต์แวร์) : ซอฟต์แวร์ไทย เพื่อบริหารธุรกิจและองค์กรไทย :: Login | Dealer (สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย) | FAQ | Site Map ::  
Home | Company | Software | POS & Hardware | Shopping Cart | Services | Customer Ref. | Download | Activate Key | Contact Us

 

              Product Categories
 

ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศบริหารภาครัฐและองค์กร (6)

 
  1.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้  
  CEO-KM V 9.0  
  2.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  
  CEO-HRM V 7.0  
  3.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
  CEO-EDOC V 8.0  
  4.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหนังสือเวียน  
  CEO-CNM V 8.0  
  5.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการจองห้องประชุม  
  CEO-MBM V 7.0  
  6.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการจัดเก็บภาษี  
  CEO-TAX V 7.0  
 

ซอฟต์แวร์บริหารภาคธุรกิจและองค์กร (6)

 
  1.โปรแกรมขายหน้าร้าน (Winmax POS)  
  Winmax-POS V 5.0  
  2.โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนและกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ  
  CEO-TCR V 7.0  
  3.โปรแกรมบริหารการส่ง SMS  
  CEO-SMS V 4.0  
  4.โปรแกรมจัดการหมายเลขพัสดุส่งสินค้า  
  CEO-TMS V 6.0  
  5.โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0  
  CEO-WMB V 4.0  
  6.โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0  
  CEO-WMB V 5.0  
 
 
POPULAR TAG
ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ราคา ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ซอฟต์แวร์บริการ ซอฟต์แวร์ไทย โปรแกรมบริหาร โปรแกรมภาครัฐ โปรแกรมลิขสิทธิ์ โปรแกรมสำเร็จรูป จำหน่ายโปรแกรม ขาย โปรแกรม ขาย ซอฟต์แวร์ โปรแกรมจัดการ โปรแกรมธุรกิจ โปรแกรม ราคา ceo-software โปรแกรมช่วย ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ โปรแกรมไทย ระบบสารสนเทศ ระบบ MIS ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ eletronic whiteboard กระดานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ กระดานไวท์บอร์ดอัจฉริยะ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ กระดานอินเตอร์แอคทีฟอัจฉริยะ ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ไวท์บอร์ด ระบบจัดเก็บเอกสาร ระบบการจัดเก็บเอกสาร ราคา ระบบบริหารจัดการการจองห้องประชุม ระบบเว็บไซต์หนังสือเวียน รับทำระบบองค์ความรู้ โปรแกรมหมายเลขพัสดุ
ผู้ชมทั้งหมด 2,436,128
:: ::
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1
ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ (CEO-Software) ได้ผ่านการวิเคราะห์ วิจัย  รวมถึงรวบรวมผลตอบรับจากลูกค้าที่ผ่านมา พร้อมนำมาปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ ทำให้เรารู้ถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี โดยมุ่งเน้นโปรแกรมและระบบสารสนเทศที่มีความยืดหยุ่น ใช้งานง่าย สามารถนำไปใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการขาย การตลาด และการบริหารจัดการได้กับทุกองค์กร ภายใต้สโลแกน เพิ่ม-ล้ำ-เหนือ (เพิ่มศักยภาพ ล้ำหน้าทันสมัย เหนือคู่แข่งขัน)

หากเปรียบผู้บริหารสูงสุดขององค์กร คือ CEO ซึ่งทีมีหน้าที่บริหารจัดการองค์กร ให้เป็นไปตามเป้าหมายสูงสุดที่วางไว้
ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ (CEO-Software) ของเราขออาสาเป็นผู้ช่วย CEO ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาสาเป็นอาวุธสำคัญที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จไปพร้อมๆ กันกับองค์กรของท่าน
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้
(CEO-KM V 9.0) เพิ่มศักยภาพ เพื่อประสิทธิผล ในองค์กร ด้วยระบบฯ บริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีส่วนรวมในการสร้างองค์ความรู้ ติดตามการมีส่วนร่่วมของสมาชิกได้ มีระบบรายงานวิเคราะห์เชิงกราฟหลายมิติ :: More Detail
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
(CEO-HRM V 7.0) เพือบริหารจัดการงานด้านทรัพยากร บุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ใช้งานสะดวก จัดเก็บข้อมูลบุคลากรอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานต้องการ พิมพ์และส่งออกข้อมูลได้ ค้นหาข้อมูลถูกต้อง  :: More Detail
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(CEO-EDOC V 8.0) เพิ่มความรวดเร็วในการค้นหาเอกสารสำคัญอย่างมีประสิทธิ์ภาพ จัดเก็บข้อมูลอย่างถูกต้อง เป็นระบบ สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงและการค้นหาเอกสารที่มีอยู่ในระบบได้ ประหยัดทรัพยากร ลดการสิ้นเปลือง :: More Detail
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหนังสือเวียน
(CEO-CNM V 8.0) เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการรับส่งหนังสือสำคัญ จัดการได้ทั้งหนังสือเวียนภายนอก และหนังสือเวียนภายใน มีระบบการค้นหาหนังสือเวียนที่มีอยู่ในระบบได้ ประหยัดเวลา ลดการใช้ทรัพยากรบุคคล :: More Detail
โปรแกรมขายหน้าร้าน (Winmax POS) V5.0
ใช้งานสะดวกง่ายดาย ทำงานถูกต้องแม่นยำ เชื่อมต่ออุปกรณ์กับขายหน้าร้านที่เป็นมาตรฐานได้ กำหนดสิทธิ์พนักงานขายได้ มีรายงานสรุปยอดขาย กำไร ขาดทุน ตลอดจนสร้างบาร์โค้ดสินค้าเองได้ :: More Detail
โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนและกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ
ลดขั้นตอนการกรอกข้อมูลแบบเดิมๆ สะดวกเพียงแค่เปิดโปรแกรมฯ ตั้งค่าแล้วเสียบบัตร ข้อมูลที่ต้องการจะปรากฏที่ฟอร์มอัตโนมัติ :: More Detail
โปรแกรมบริหารการส่ง SMS (V 4.0)
ส่ง SMS แบบกลุ่มได้ มีระบบบริหารจัดการข้อมูล SMS กำหนดเนื้อหาและวันเวลาการส่ง SMS ได้ แสดงข้อมูลจำนวน SMS ที่เหลืออยู่ สามารถเติม SMS เข้าสู่ระบบได้ :: More Detail
โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟ
ทำงานแบบเสมือนจริง รองการทำงานแบบปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน กราฟฟิกสวยงาม ใช้งานง่าย สามารถนำไปประยุกต์กับการเรียนการสอนหรือการนำเสนอได้หลากหลาย :: More Detail
 • CEO-HRM V 7.0
 • CEO-KM V 9.0
 • CEO-EDOC V 8.0
 • CEO-TAX V 7.0
 • CEO-CNM V 8.0
 • CEO-MBM V 7.0
 • CEO-WMB V 4.0
 • CEO-WMB V 5.0
 • CEO-SMS V 4.0
 • CEO-TCR V 7.0
 • Winmax-POS V 5.0
 • CEO-TMS V 6.0
:: CEO-SOFTWARE LINK ::
www.ceo-software.co.th
www.โปรแกรมไทย.com
www.ซอฟต์แวร์ไทย.com
Our Products     Help
โปรแกรมขายหน้าร้าน ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมจองห้องประชุม วิธีการสั่งซื้อ
โปรแกรมร้านอาหาร โปรแกรมองค์ความรู้ โปรแกรมหนังสือเวียน วิธีการชำระเงิน
ระบบหนังสือเวียน ระบบร้องเรียนร้องทุกข์ โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน ดาวน์โหลด
ระบบบริหารงานบุคคล ระบบเตือนภัย โปรแกรมส่ง SMS ข่าวสาร
โปรแกรมสแกนลายนิ้วมือ โปรแกรมบริหารการขาย โปรแกรมบริหารการซ่อม ติดต่อเรา
 

CEO-SOFTWARE

บริษัท ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ จำกัด  599/30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-192-1740-1 Fax: 02-192-1742  Mobile: 086-302-1114, 094-879-4111 Email: contact@ceo-software.co.th