CEO-SOFTWARE (ซีอีโอ ซอฟต์แวร์) : ซอฟต์แวร์ไทย เพื่อบริหารธุรกิจและองค์กรไทย โปรแกรม,ซอฟต์แวร์,ระบบองค์ความรู้ ,คลังความรู้,ระบบทรัพยากรบุคคล ,ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ,ระบบจัดเก็บภาษี ,ระบบบริหารจัดการงานวิจัย , ระบบหนังสือเวียน,ระบบจองห้องประชุม,ระบบร้องเรียนร้องทุกข์ ,ระบบทำเนียบส่วนราชการ ,โปรแกรมบริหารการขาย,โปรแกรมขายหน้าร้าน,โปรแกรมขายหน้าร้านแฟชั่น,โปรแกรมร้านอาหาร,โปรแกรมออกใบเสนอราคา,โปรแกรมส่ง SMS ,โปรแกรมองค์ความรู้ ,โปรแกรมคลังความรู้,โปรแกรมทรัพยากรบุคคล ,เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
  CEO-SOFTWARE (ซีอีโอ ซอฟต์แวร์) : ซอฟต์แวร์ไทย เพื่อบริหารธุรกิจและองค์กรไทย :: Login | Dealer (สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย) | FAQ | Site Map ::  
Home | Company | Software | POS & Hardware | Shopping Cart | Services | Customer Ref. | Download | Activate Key | Contact Us

 

              Product Categories
 

ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศบริหารภาครัฐและองค์กร (6)

 
  1.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้  
  CEO-KM V 9.0  
  2.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  
  CEO-HRM V 7.0  
  3.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
  CEO-EDOC V 8.0  
  4.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหนังสือเวียน  
  CEO-CNM V 8.0  
  5.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการจองห้องประชุม  
  CEO-MBM V 7.0  
  6.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการจัดเก็บภาษี  
  CEO-TAX V 7.0  
 

ซอฟต์แวร์บริหารภาคธุรกิจและองค์กร (6)

 
  1.โปรแกรมขายหน้าร้าน (Winmax POS)  
  Winmax-POS V 5.0  
  2.โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนและกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ  
  CEO-TCR V 7.0  
  3.โปรแกรมบริหารการส่ง SMS  
  CEO-SMS V 4.0  
  4.โปรแกรมจัดการหมายเลขพัสดุส่งสินค้า  
  CEO-TMS V 6.0  
  5.โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0  
  CEO-WMB V 4.0  
  6.โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0  
  CEO-WMB V 5.0  
 

อุปกรณ์ขายหน้าร้าน (POS) (82)

 
  1.บาร์โค้ดสแกนเนอร์ (35)  
  2.เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (17)  
  3.เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด (8)  
  4.ลิ้นชักเก็บเงิน (6)  
  5.จอแสดงราคาสินค้า (2)  
  6.กระดาษใบเสร็จ (6)  
  7.ชุด POS Touch ( All in One ) (8)  
 

อุปกรณ์และฮาร์ดแวร์อื่นๆ (100)

 
  1.จอทัชสกรีน (18)  
  2.เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (8)  
  3.เครื่องนับธนบัตร (14)  
  4.เครื่องอ่านบัตร (26)  
  5.โปรเจคเตอร์ (8)  
  6.กระดานอินเตอร์แอคทีฟบอร์ด (18)  
  7.เครื่องเคลือบบัตร (6)  
  8.เครื่องเข้าเล่ม (2)  
 
 
 
 
POPULAR TAG
ซอฟต์แวร์ไทย โปรแกรมบริหาร โปรแกรมภาครัฐ โปรแกรมลิขสิทธิ์ โปรแกรมสำเร็จรูป จำหน่ายโปรแกรม ขาย โปรแกรม ขาย ซอฟต์แวร์ โปรแกรมจัดการ โปรแกรมธุรกิจ โปรแกรม ราคา ceo-software ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ราคา ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ซอฟต์แวร์บริการ โปรแกรมช่วย ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม โปรแกรมไทย ระบบสารสนเทศ ระบบ MIS กระดานไวท์บอร์ดอัจฉริยะ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ กระดานอินเตอร์แอคทีฟอัจฉริยะ ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ Interactive Whiteboard กระดานอิเล็กทรอนิกส์ไวท์บอร์ด กระดานอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด ขาย กระดานอิเล็กทรอนิกส ขาย กระดานอินเตอร์แอคทีฟบอร์ด ขาย กระดานอินเตอร์แอคทีฟ กระดานไวท์บอร์ด กระดานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บเอกสาร กระดานอินเตอร์แอคทีฟบอร์ด กระดานอินเตอร์แอคทีฟ กระดานอัจฉริยะ ระบบการจัดเก็บเอกสาร interactive board ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ eletronic whiteboard กระดานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Program Fingerprint จำหน่าย ระบบจัดเก็บภาษี ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล คือ POS
ผู้ชมทั้งหมด 2,435,746
:: ::
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1
ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ (CEO-Software) ได้ผ่านการวิเคราะห์ วิจัย  รวมถึงรวบรวมผลตอบรับจากลูกค้าที่ผ่านมา พร้อมนำมาปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ ทำให้เรารู้ถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี โดยมุ่งเน้นโปรแกรมและระบบสารสนเทศที่มีความยืดหยุ่น ใช้งานง่าย สามารถนำไปใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการขาย การตลาด และการบริหารจัดการได้กับทุกองค์กร ภายใต้สโลแกน เพิ่ม-ล้ำ-เหนือ (เพิ่มศักยภาพ ล้ำหน้าทันสมัย เหนือคู่แข่งขัน)

หากเปรียบผู้บริหารสูงสุดขององค์กร คือ CEO ซึ่งทีมีหน้าที่บริหารจัดการองค์กร ให้เป็นไปตามเป้าหมายสูงสุดที่วางไว้
ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ (CEO-Software) ของเราขออาสาเป็นผู้ช่วย CEO ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาสาเป็นอาวุธสำคัญที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จไปพร้อมๆ กันกับองค์กรของท่าน
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้
(CEO-KM V 9.0) เพิ่มศักยภาพ เพื่อประสิทธิผล ในองค์กร ด้วยระบบฯ บริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีส่วนรวมในการสร้างองค์ความรู้ ติดตามการมีส่วนร่่วมของสมาชิกได้ มีระบบรายงานวิเคราะห์เชิงกราฟหลายมิติ :: More Detail
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
(CEO-HRM V 7.0) เพือบริหารจัดการงานด้านทรัพยากร บุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ใช้งานสะดวก จัดเก็บข้อมูลบุคลากรอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานต้องการ พิมพ์และส่งออกข้อมูลได้ ค้นหาข้อมูลถูกต้อง  :: More Detail
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(CEO-EDOC V 8.0) เพิ่มความรวดเร็วในการค้นหาเอกสารสำคัญอย่างมีประสิทธิ์ภาพ จัดเก็บข้อมูลอย่างถูกต้อง เป็นระบบ สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงและการค้นหาเอกสารที่มีอยู่ในระบบได้ ประหยัดทรัพยากร ลดการสิ้นเปลือง :: More Detail
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหนังสือเวียน
(CEO-CNM V 8.0) เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการรับส่งหนังสือสำคัญ จัดการได้ทั้งหนังสือเวียนภายนอก และหนังสือเวียนภายใน มีระบบการค้นหาหนังสือเวียนที่มีอยู่ในระบบได้ ประหยัดเวลา ลดการใช้ทรัพยากรบุคคล :: More Detail
โปรแกรมขายหน้าร้าน (Winmax POS) V5.0
ใช้งานสะดวกง่ายดาย ทำงานถูกต้องแม่นยำ เชื่อมต่ออุปกรณ์กับขายหน้าร้านที่เป็นมาตรฐานได้ กำหนดสิทธิ์พนักงานขายได้ มีรายงานสรุปยอดขาย กำไร ขาดทุน ตลอดจนสร้างบาร์โค้ดสินค้าเองได้ :: More Detail
โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนและกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ
ลดขั้นตอนการกรอกข้อมูลแบบเดิมๆ สะดวกเพียงแค่เปิดโปรแกรมฯ ตั้งค่าแล้วเสียบบัตร ข้อมูลที่ต้องการจะปรากฏที่ฟอร์มอัตโนมัติ :: More Detail
โปรแกรมบริหารการส่ง SMS (V 4.0)
ส่ง SMS แบบกลุ่มได้ มีระบบบริหารจัดการข้อมูล SMS กำหนดเนื้อหาและวันเวลาการส่ง SMS ได้ แสดงข้อมูลจำนวน SMS ที่เหลืออยู่ สามารถเติม SMS เข้าสู่ระบบได้ :: More Detail
โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟ
ทำงานแบบเสมือนจริง รองการทำงานแบบปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน กราฟฟิกสวยงาม ใช้งานง่าย สามารถนำไปประยุกต์กับการเรียนการสอนหรือการนำเสนอได้หลากหลาย :: More Detail
จำหน่ายอุปกรณ์ขายหน้าร้าน (POS) อาทิเช่น บาร์โค้ดสแกนเนอร์ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ลิ้นชักเก็บเงิน  จอแสดงราคาสินค้า อุปกรณ์และฮาร์ดแวร์อื่นๆ  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องทาบบัตร เครื่องนับธนบัตร เป็นต้น  โดยจำหน่ายสินค้าสู่ลูกค้าโดยตรงผ่านบริษัท และตัวแทนจำหน่ายของบริษัทตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คอมพิวเตอร์ All in One จอทัชสกรีน พร้อมจอแสดงราคาสินค้า WINMAX-AIO-1 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องอ่านลายนิ้วมือ ZK4500 ZK4500 เครื่องอ่านบัตร อ่านบัตรประชาชน Smart card reader Smart card-2 บาร์โค้ดสแกนเนอร์ เครื่องสแกนบาร์โค้ด WINMAX-PBS07-BS WINMAX-PBS07-BS  
คอมพิวเตอร์ All in One จอทัชสกรีน พร้อมจอแสดงราคาสินค้า
ราคา 31,900 บาท

ลดเหลือ 23,900 บาท

 
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องอ่านลายนิ้วมือ ZK4500
ราคา 4,500 บาท

ลดเหลือ 3,200 บาท

 
เครื่องอ่านบัตร อ่านบัตรประชาชน Smart card reader
ราคา 1,290 บาท

ลดเหลือ 840 บาท

 
บาร์โค้ดสแกนเนอร์ เครื่องสแกนบาร์โค้ด WINMAX-PBS07-BS
ราคา 2,750 บาท

ลดเหลือ 2,090 บาท

 
 
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Digital Persona URU 4000 URU 4000 เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องปริ้นบาร์โค้ด Godex EZ-1100 EZ-1100 Plus เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องพิมพ์สลิป 58 mm WINMAX-PP581 WINMAX-PP581 บัตรสมาร์ทการ์ด บัตร Smart card ISO 7816 IC SLE4428 Smart Card-4428  
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Digital Persona URU 4000
ราคา 5,500 บาท

ลดเหลือ 3,750 บาท

 
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องปริ้นบาร์โค้ด Godex EZ-1100
ราคา 14,500 บาท

ลดเหลือ 9,490 บาท

 
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องพิมพ์สลิป 58 mm WINMAX-PP581
ราคา 4,000 บาท

ลดเหลือ 2,690 บาท

 
บัตรสมาร์ทการ์ด บัตร Smart card ISO 7816 IC SLE4428
ราคา 50 บาท

ลดเหลือ 35 บาท

 
 
จอทัชสกรีน มัลติทัช touch screen display ขนาด 42 นิ้ว สัมผัส 2 Point Winmax-42T กระดานอัจฉริยะ กระดานอินเตอร์แอคทีฟบอร์ด 82 นิ้ว พร้อมขายึด โปรเจคเตอร์ และมินิคอมพิวเตอร์ Set F-I582 เครื่องเก็บเงิน ลิ้นชักเก็บเงิน Cash drawer ธนบัตร 5 ช่อง/เหรียญ 8 ช่อง WINMAX-PCD410 WINMAX-PCD410 เครื่องนับธนบัตร เครื่องนับแบงค์ นับธนบัตรไทยได้แม่นยำ จอ LCD WINMAX-BC12 WINMAX-BC12  
จอทัชสกรีน มัลติทัช touch screen display ขนาด 42 นิ้ว สัมผัส 2 Point
ราคา 25,000 บาท

ลดเหลือ 17,900 บาท

 
กระดานอัจฉริยะ กระดานอินเตอร์แอคทีฟบอร์ด 82 นิ้ว พร้อมขายึด โปรเจคเตอร์ และมินิคอมพิวเตอร์
ราคา 168,000 บาท

ลดเหลือ 146,990 บาท

 
เครื่องเก็บเงิน ลิ้นชักเก็บเงิน Cash drawer ธนบัตร 5 ช่อง/เหรียญ 8 ช่อง WINMAX-PCD410
ราคา 3,800 บาท

ลดเหลือ 2,850 บาท

 
เครื่องนับธนบัตร เครื่องนับแบงค์ นับธนบัตรไทยได้แม่นยำ จอ LCD WINMAX-BC12
ราคา 12,900 บาท

ลดเหลือ 7,900 บาท

 
 

       
สำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนีบยรัฐบาล
  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี
  กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
  กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
  กรมอุตสาหกรรมพื้น
ฐานและการเหมืองแร่
       
สถาบันมาตร
วิทยาแห่งชาติ
  ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ ฯ
  ชุมนุมสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนฯ
  สำนักงานจังหวัด
สระแก้ว
  สำนักงานจังหวัด
ตราด
           
เน็กเทค   .เกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล   บริษัท ซีพี ออลล์
จำกัด (มหาชน)
  โรงพยาบาลศิริราช
     
 
กรมสุขภาพจิต   โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์   บาร์บีคิวพลาซ่า   สถานีโทรทัศน์ช่อง 7   ร้านวัตสัน
       
 Ferrari
เฟอร์รารี่
  บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์
(ประเทศไทย) จำกัด
  BMW
บีเอ็มดับบลิว
  อีซูซุ นครพนม   บริษัท เสริมสุข
จำกัด (มหาชน)
                 

:: More Detail

 
 
 • CEO-HRM V 7.0
 • CEO-KM V 9.0
 • CEO-EDOC V 8.0
 • CEO-TAX V 7.0
 • CEO-CNM V 8.0
 • CEO-MBM V 7.0
 • CEO-WMB V 4.0
 • CEO-WMB V 5.0
 • CEO-SMS V 4.0
 • CEO-TCR V 7.0
 • Winmax-POS V 5.0
 • CEO-TMS V 6.0
:: CEO-SOFTWARE LINK ::
www.ceo-software.co.th
www.โปรแกรมไทย.com
www.ซอฟต์แวร์ไทย.com
Our Products     Help
โปรแกรมขายหน้าร้าน ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมจองห้องประชุม วิธีการสั่งซื้อ
โปรแกรมร้านอาหาร โปรแกรมองค์ความรู้ โปรแกรมหนังสือเวียน วิธีการชำระเงิน
ระบบหนังสือเวียน ระบบร้องเรียนร้องทุกข์ โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน ดาวน์โหลด
ระบบบริหารงานบุคคล ระบบเตือนภัย โปรแกรมส่ง SMS ข่าวสาร
โปรแกรมสแกนลายนิ้วมือ โปรแกรมบริหารการขาย โปรแกรมบริหารการซ่อม ติดต่อเรา
 

CEO-SOFTWARE

บริษัท ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ จำกัด  599/30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-192-1740-1 Fax: 02-192-1742  Mobile: 086-302-1114, 094-879-4111 Email: contact@ceo-software.co.th